Obaveštenje o pravima potrošača

Naručilac robe (u daljem tekstu Kupac) i Internet stranica „eShop NA VODI“ (u daljem tekstu Prodavac), naručivanjem robe od strane Kupca stupaju u obligatorne odnose, pod sledećim uslovima:

Prodavac je dužan da Kupca upozna sa osnovnim obeležjima robe (proizvoda) koju kupuje, o ceni, načinu plaćanja, načinu i roku isporuke, o funkcionalnosti robe, uključujući i mere tehničke zaštite za određenu vrstu robe.

Prodavac se obavezuje da će isporučiti robu sa kompletnom dokumentacijom, uputstvom za montažu i pripadajućom ambalažom tj. kompletnu kakva je dobavljena od proizvođača, uvoznika ili distributera.

Prodavac ne vrši instalaciju i montažu robe na adresi Kupca i samim tim ne snosi nikakvu odgovornost za nesaobraznost robe koja je nastala zbog nepravilne instalacije ili montaže.

Prodavac garantuje za saobraznost kupljene robe.

Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, Kupac nakon što obavesti Prodavca o nesaobraznosti, ima pravo da zahteva od Prodavca da otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva povraćaj iznosa kupoprodajne cene.

Pravo na saobraznost nije moguće ostvariti ukoliko je do oštećenja ili kvara robe došlo usled transporta, koji ne obavlja Prodavac već to čini kurirska služba.

Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije ili obaveštenja o nasobraznosti, pisanim ili elektronskim putem odgovori Kupcu. Odgovor Prodavca mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu Kupca i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije.

Rok za rešavanje reklamacije ne može da bude duži od 30 dana, od dana podnošenja reklamacije.

Prodavac se obavezuje da će svaki proizvod koji je predat na servis, a čija reklamacija nije rešena u dogovorenom roku zameniti novim, istim ili odgovarajućim artiklom.

Ukoliko Kupac ne prihvati zamenu artikla za drugi odgovarajući, Kupcu će biti vraćen iznos kupoprodajne cene najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio pismeni zahtev za povraćaj novca, a po isteku roka za otklanjanje reklamacije.

Kupac je dužan da vrati robu Prodavcu ili licu ovlašćenom od strane Prodavca, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je zahtevao povraćaj iznosa kupoprodajne cene.

Kupac će proizvod vratiti u neoštećenoj originalnoj ambalaži, sa svom pripadajućom dokumentacijom koja se nalazi u originalnom pakovanju i u istom stanju u kakvom je i isporučen, bez ikakvih mehaničkih ili bilo kakvih drugih oštećenja.

Prodavac vrši povraćaj sredstava tek kada dobije robu koja se vraća.

Kupac snosi troškove vraćanja robe.

Kupac je isključivo odgovoran za tehničke nedostatke robe, koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što su priroda, karakteristike i funkcionalnost robe, i u tom slučaju nema pravo na reklamaciju ili na povraćaj iznosa kupoprodajne cene.

Pravo na saobraznost nije moguće ostvariti ukoliko je do oštećenja ili kvara robe došlo usled transporta, usled nepravilne montaže, usled nepravilnog održavanja, usled neispravnih električnih instalacija, nestabilnog napona ili usled strujnog udara ili udara groma, usled više sile (poplava, zemljotres, požar i sl.), usled nepravilnog korišćenja, usled nepridržavanja proizvođačkog uputstva i preporuka o upotrebi proizvoda, usled korišćenja neodgovarajućeg potrošnog materijala koji nije kupljen uz proizvod, usled bilo kakvog mehaničkog oštećenja proizvoda koje je nastalo krivicom Kupca ili trećeg lica za koje Prodavac ne odgovara, usled neovlašćenog popravljanja proizvoda od strane trećeg lica koje nije ovlašćeno od Prodavca ili proizvođača, ukoliko je proizvod vraćen bez fiskalnog računa ili drugog dokaza da je kupljen kod Prodavca.

Kupac je dužan da prilikom preuzimanja kupljenog proizvoda ustanovi kompletnost i fizičku neoštećenost proizvoda koje preuzima.

Naknadne reklamacije koje se odnose na kompletnost i fizičku neoštećenost neće biti prihvaćene.